DANSK

Nedenfor kan du læse nogle af de oftest stillede spørgsmål og gode råd i forbindelse med eventuelle tekniske udfordringer ved anvendelse af DigiHealth.

BROWSER

Vi understøtter de fleste browsere, herunder Microsoft Edge, Chrome, Firefox og Safari.

Bemærk dog at Internet Explorer ikke kan benyttes, da denne ikke opdateres og sikres af udbyderen.

Husk desuden at opdatere din valgte browser, så du anvender den nyeste version. Det varierer fra browser til browser, hvordan denne skal opdateres. Kontakt eventuelt din udbyder, eller lav en søgning på internettet og find vejledning hertil.

SKÆRMVINDUER

Af sikkerhedsmæssige årsager kan du kun have ét skærmvindue med screeningen åbent ad gangen. Systemet vil opfatte din bruger som optaget, hvis du har screeningen åbent i 2 skærmvinduer samtidigt. Luk begge faner, og log ind på sundhedsscreeningen igen via linket i mailen, du har modtaget.

SOFTWARE, BLOKERING

Din virksomhed kan have installeret særlige programmer, der blokerer for screeningen. Hvis du er i tvivl, om dette kan være årsagen til dit problem, bedes du venligst kontakte den ansvarlige i din virksomheds IT-afdeling.

Har du ”Google translate” åben, kan du opleve, at programmet påvirker sundhedsscreeningen. Luk derfor venligst fanen med ”Google translate” og fortsæt din besvarelse.

ENGANGSKODEN VIRKER IKKE

Vælger du at logge ind ved hjælp af en engangskode, skal du være opmærksom på, at den af sikkerhedsmæssige årsager kun kan benyttes én gang. Hvis du vil tilgå sundhedsscreeningen igen og ønsker at logge ind ved hjælp af en engangskode, skal du derfor anmode om en ny. Har du anmodet om flere koder i forbindelse med samme login, skal du anvende den seneste, du har modtaget.

MANGLENDE MODTAGELSE AF ENGANGSKODE

Engangskoden sendes til samme e-mailadresse, som du også har modtaget sundhedsscreeningen på. Hos nogle e-mailudbydere, kan der gå nogle minutter, før engangskoden modtages. Hvis du ikke inden for få minutter har fået den i din indbakke, anbefaler vi, at du tjekker din mappe med uønskede mails. Skulle du opleve, at din kode ikke modtages, kan du anmode om en ny, før du forsøger igen.

SUPPORT

Tjek først, om du kan løse udfordringen selv ved hjælp af punkterne herover. Hvis det ikke afhjælper udfordringen, er du meget velkommen til at kontakte vores support via mail på [email protected]

Oplys venligst følgende i mailen:

  1. Navn

  2. Virksomhed

  3. Telefonnummer

  4. E-mail

  5. Kort beskrivelse af problemet

Herefter vil vi hurtigst muligt kontakte dig via mail eller telefon.

ENGLISH

Below you can see some of the most frequently asked questions and advice in connection with technical challenges when using DigiHealth.

BROWSER

We support most browsers, including Microsoft Edge, Chrome, Firefox and Safari.

Please note, however, that Internet Explorer is not an option as this browser is not updated and secured by the provider.

Also, kindly remember to update your chosen browser to the newest version. How this is done varies from browser to browser. If necessary, contact your provider, or search the Internet to find instructions.

WINDOWS

For security reasons, you can only have one window with the screening open at a time. The system will perceive your user as “busy” if you have the screening open in two windows at the same time. Please close both windows and log in to the health screening again via the link in the email you received.

SOFTWARE, BLOCKING

Your company may have certain programmes installed that are blocking the screening. If you are not sure whether this is the reason for your problem, please contact the relevant responsible in your company’s IT Department.

If you have “Google translate” open, you may find that the programme affects the health screening. Therefore, please close the window with “Google translate” and continue your screening.

THE ONE-TIME CODE DOES NOT WORK

If you choose to log in using a one-time code, please be aware that, for security reasons, it can only be used once. Therefore, if you want to access the health screening again and want to log in using a one-time code, you must request a new one. If you have requested several codes in connection with the same login, you must use the latest one received.

FAILURE TO RECEIVE YOUR ONE-TIME CODE

The one-time code is sent to the same e-mail address to which your health screening was sent. At some email providers, it may take a few minutes before the one-time code is received. If it is not received in your inbox within a few minutes, we recommend that you check your folder with “junk mails”. Should you find that your code is not received, you can request a new one before trying again.

SUPPORT

Please check if you can solve the challenge yourself using the above suggestions. If this is not the case, you are very welcome to contact our support via e-mail:  [email protected]

Please list the following in your mail:

  1. Name

  2. Company

  3. Telephone number

  4. E-mail

  5. Short description of the problem

We will contact you via mail or phone as soon as possible.