Skip to main content
Aftale

Samarbejdsaftale_ sundhedskonsulent

Kære PSP-konsulent

Det glæder mig at bekræfte vores aftale om samarbejde mellem dig og Health Group A/S, hvor vi er enige om følgende:

Start tidspunkt

 • Du tiltræder som PSP konsulent pr. d.d. med reference til David Sommerlund og Signe Godtkjær Tegner.
 • Dine arbejdsopgaver indbefatter udarbejdelse af sundhedsprofiler, og relaterede arbejdsopgaver
 • Du har pligt til at dygtiggøre dig inden for eget fagområde og følge med i fagområdets udvikling. Du har også pligt til at tage efteruddannelse, kurser og lign. som tilbydes af arbejdsgiveren.

Arbejdssted og arbejdstid

 • Arbejdsstedet udføres hos Health Groups kunder.
 • Den månedlige arbejdstid er varierende og afhænger af behov. Du skal hver måned indberette hvilke dage du kan arbejde, og en vagtplan vil blive udarbejdet derefter.
 • Din arbejdstid vil som regel ligge på hverdage. Skulle der forekomme nat eller weekendarbejde vil du blive oplyst om dette. Ved nat eller weekendarbejde vil der være et honorar på 100kr. ekstra i timen. Arbejdstiden er eksklusiv 30 minutters daglig frokostpause. Arbejdstidspunktet aftales nærmere med nærmeste leder

Løn og pension

 • Lønnen er individuelt aftalt. Der er ikke en pensionsordning tilknyttet stillingen.
 • Afregning sker ved fremsendelse af timeopgørelse igennem DANLØN APP senest den 20. i måneden.
 • HUSK at indberette løn for hver måned, udskydelse eller for sen indberetning af løn accepteres ikke.
 • Vi udbetaler lønnen månedsvis bagud, så du har den stående på din bankkonto den sidste arbejdsdag i måneden.

Ferie og feriefridage

 • Du har ret til feriepenge i overensstemmelse med ferieloven. Du optjener 12,5% i feriepenge som overføres til Feriekonto. Ferien afholdes efter aftale.

Sygdom

 • Ved sygdom skal du snarest muligt og senest kl. 7.00 give besked til din nærmeste leder besked herom pr. telefon – ikke pr. sms.
 • Du skal jævnligt og altid på opfordring holde din nærmeste leder orienteret om sygefraværets formodede længde. Hvis du er syg af mere end 4 dages varighed kan der kræves en varighedsattest (lægeerklæring) og du vil evt. blive indkaldt til en sygefraværsamtale. Lægeerklæringen betales af arbejdsgiveren.
 • Health Group er forpligtet til at udbetale sygedagpenge i henhold til Lov om sygedagpenge efter 8 ugers ansættelse, såfremt arbejdstimerne inden for de sidste 8 uger er på mindst 74 timer.
 • Hvis du modtager løn under sygdom, skal du medvirke til at, Health Group A/S modtager sygedagpengerefusion fra din bopælskommune.

Opsigelse og prøvetid

 • Ansættelsesforholdet kan af Konsulenten opsiges med 14 dages varsel.
 • Ansættelsesforholdet kan af Arbejdsgiveren opsiges med 14 dages varsel.
 • De første 3 måneder af ansættelsen anses som prøvetid. I prøvetiden kan begge parter opsige ansættelsesforholdet med 14 dages varsel forudsat, at opsigelsen meddeles senest 14 dage inden prøvetidens udløb.
 • Ved ansættelsesforholdets ophør skal du tilbagelevere alt materiale og alle effekter der tilhører Health Group A/S, herunder nøgler, adgangskort, dokumenter, pc, mobil mv.

Ophavsret og tavshedspligt

 • Alt materiale, der er frembragt under udførelsen af dit arbejde eller efter Health Group A/S anvisning tilhører Health Group A/S.
 • Du har tavshedspligt med hensyn til alle forhold vedr. Health Group A/S, herunder Health Group A/S forretningsudøvelse, samarbejdsrelationer m. v. Tavshedspligten gælder også efter ansættelsesforholdets ophør, ligesom du i øvrigt er omfattet af markedsføringslovens § 3 og lov om forretningshemmeligheder §4.
 • Konsulenten er endvidere forpligtet til at følge de til enhver tid gældende almindelige retningslinjer, der måtte blive udfærdiget af Health Group A/S.
 • Overtrædelse af tavshedspligten medfører øjeblikkelig afskedigelse og sagsanlæg.

Fortrolighed

 • Du er pålagt til en hver tid at behandle personfølsomme data med fortrolighed. Følgende regler er gældende på såvel interne som eksterne arbejdspladser i Health Group A/S:
  • Log altid af computeren når arbejdspladsen forlades
  • Der må ikke efterlades personalefølsomme data når rummet forlades, ej heller i skraldespanden
  • Der må ikke gemmes eller huskes password på computeren
 • Overtrædelse af fortrolighedsklausulen medfører øjeblikkelig afskedigelse og sagsanlæg.

Bibeskæftigelse

 • Der er indgået aftale om, at du i forbindelse med din ansættelse i Health Group A/S, ikke uden Health Groups samtykke, må have bibeskæftigelse eller drive virksomhed som må anses for uforenelig med stillingen i Health Group A/S.

GDPR

 • Persondataforordningen (GDPR) kræver, at Health Group skal sikre kunders persondata ved at have passende organisatoriske og tekniske foranstaltninger. Disse foranstaltninger skal beskytte kunden mod tre ting:
  1. Uautoriseret brug af virksomhedens persondata. Persondata er ikke for uvedkommende.
  2. Ulovlig behandling af virksomhedens persondata.
  3. Hændeligt tab, tilintetgørelse eller beskadigelse af virksomhedens persondata.

  Som ansat i Health Group må du KUN tilgå kunders persondata, som du har direkte tilknytning til. Der betyder bl.a. at du ikke må søge på en medarbejder inde i portalen, eller åbne et datasæt selvom det ligger i en kundemappe, uden et retmæssigt formål.

  Med din underskrift bekræfter du således på tro og love, at du kun tilgår kunders persondata fordi du har et legitimt formål.

Øvrige bestemmelser

Ansættelsesforholdet er ikke omfattet af kollektive overenskomster.

Konsulenten er forpligtet til at efterleve det værdisæt som Health Group A/S agiterer for; dvs. at konsulenten er en god rollemodel og fører en sund livsstil samt udstråler sundhed og overskud. Konsulenten er yderligere forpligtet til at klæde sig pænt og anstændigt i forbindelse med udførelse af sundhedsprofiler.

Du er til enhver tid forpligtet til at holde Health Group A/S orienteret om din bopælsadresse og andre forhold af betydning for din ansættelses hos Health Group A/S.

De sociale medier fylder meget i vores hverdag og det er et oplagt sted at reklamere for sig selv og hvad man foretager sig. Health Group er selvfølgelig også at finde på de sociale medier (Instagram, LinkedIn og Facebook). I den forbindelse vil vi rigtig gerne opmuntre jer til både at følge og like os samt at inddrage os i jeres opslag som er forbundet med at arbejde for os. Det vil vi sætte stor pris på. Health Group forbeholder sig retten til at reposte jeres opslag, så de også figurerer på vores side. Det gør vi selvfølgelig på en respektfuld måde ved at tagge jer i opslaget.

I alle opslag bedes I tagge Health Group på følgende måde:

 • a. Instagram: både tagge Health_Group.dk på billedet og nævne os i teksten @Health_Group.dk – #hashtags er helt op til jer, men brug gerne #healthgroup
 • b. LinkedIn: @health group
 • c. Facebook: @health group

OBS! MHT. OVENSTÅENDE MÅ I ALDRIG NÆVNE DE VIRKSOMHEDER I ARBEJDER I ELLER TAGGE BILLEDER AF LOGO, FIRMANAVN ELLER ANDET SOM KAN IDENTIFICERE KUNDEN.

Vi beder dig venligst bekræfte din accept af de anførte vilkår ved klikke af i feltet “læst og forstået”

Vi glæder os til at tage imod dig og håber, at samarbejdet bliver til gensidig glæde.

Med venlig hilsen

Irene Herbst, HR ansvarlig

Health Group A/S

Kontakt os

Har du spørgsmål er du altid velkommen til at tage kontakt til os.