Skip to main content

Samtykkeerklæring og persondatapolitik

Jeg giver hermed mit frivillige samtykke til, at min arbejdsgiver (dataansvarlig) må behandle og opbevare personoplysninger om mig. Det vil være konsulentvirksomheden Health Group (databehandler) som i praksis vil registrere, behandle og opbevare personoplysninger om dig på vegne af din arbejdsgiver.

Ifm. trivselsundersøgelser, arbejdspladsvurderinger og anden analysearbejde vil de personoplysninger som registreres være:

 • Almindelige oplysninger, jf. Persondataforordningens artikel 6: Navn, e-mailadresse, evt. afdeling.
 • Særlige kategorier af personoplysninger, jf. Persondataforordningens artikel 9: Svar fra spørgeskemadata om fysisk og psykisk arbejdsmiljø, sundhed, sygefravær og helbredsoplysninger.

Formålet med at overføre dine persondata til Health Group at vi skal udarbejde lovpligtige arbejdsmiljørapporter, samt anden rapportering til din arbejdsgiver i anonymiseret form.

Du har til enhver tid ret til at trække dit samtykke tilbage. Dette kan du gøre ved at kontakte Health Group på telefon 70201626 eller e-mail info@healthgroup.dk. Hvis du vælger at trække dit samtykke tilbage, påvirker det ikke lovligheden af behandlingen af dine personoplysninger på baggrund af dit tidligere meddelte samtykke, frem til tidspunktet for tilbagetrækningen. Hvis du tilbagetrækker dit samtykke, har det derfor først virkning fra dette tidspunkt.

Dine rettigheder

Udover at du har ret til at få indsigt i de oplysninger, som Health Group behandler om dig, har du indenfor persondataforordningens rammer:

 1.  ret til få urigtige oplysninger om dig selv rettet
 2. ret til at få slettet oplysninger om dig, inden tidspunktet for almindelig sletning indtræffer
 3. ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset
 4. ret til at gøre indsigelse mod den i øvrigt lovlige behandling af dine personoplysninger
 5. ret til at modtage dine personoplysninger i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format samt at få overført disse personoplysninger fra én dataansvarlig til en anden uden hindring

Dine registreringer slettes automatisk 6 måneder efter afsluttet undersøgelse, medmindre vi har aftalt andet med din arbejdsgiver. Dine registreringer bliver ikke udleveret til tredjepart, men vil på overordnet og anonymiseret niveau indgå i forbindelse med udarbejdelse af rapport til din arbejdsgiver. Der foretages ikke automatiseret profilering.

Health Groups kvalitets- og datasikkerhedschef, kan kontaktes på info@healthgroup.dk. Evt. Indsigelser kan ske til ovenstående kontaktperson eller Datatilsynet som er den juridiske instans på området.

_______________________

Disclaimer

I hereby give my voluntary consent to Health Group (data processor) to register, process and store personal information about me on behalf of my employer (data controller).

In connection job satisfaction surveys, workplace assessments and other analysis work, the personal data that is recorded will be:

 • General information, see Article 6 of the Personal Data Regulation: Name, e-mail address, department.
 • Special categories of personal data, cf. Article 9 of the Personal Data Regulation: Answers from questionnaire data on physical and mental work environment, health and sickness absence.

The purpose is to prepare statutory work environment reports, as well as other reporting to your employer in anonymous form.

You have the right to withdraw your consent at any time. You can do this by contacting Health Group on telephone 70201626 or e-mail info@healthgroup.dk. If you choose to withdraw your consent, it does not affect the legality of the processing of
your personal data on the basis of your previously given consent, up to the time of withdrawal. Therefore, if you withdraw your consent, it will only take effect from this time.

Your rights

In addition to the fact that you have the right to gain insight into the information that Health Group processes about you, you have within the framework of GDPR:

 1. the right to have incorrect information about yourself corrected
 2. right to have information about you deleted before the time of regular deletion occurs
 3. right to have the processing of your personal data restricted
 4. right to object to the otherwise lawful processing of your personal data
 5. the right to receive your personal data in a structured, commonly used and machine-readable format and to have this personal data transferred from one data controller to another without hindrance

Your registrations will automatically be deleted 6 months after completing the survey unless we have agreed otherwise with your employer. Your registrations will not be handed over to third parties incl. the data controller (employer), but can be included at the overall and anonymous level when compiling statistics, research or trends. No automated profiling is performed.

Health Group’s Quality and Data Security Manager, can be contacted at info@healthgroup.dk. Any objections may be made to the above contact person or the Danish Data protection Agency which is the legal entity in the area.

Kontakt os

Har du spørgsmål er du altid velkommen til at tage kontakt til os.