Indhold

§ 1. aftalens parter
§ 2. samarbejdsforholdets begyndelsestidspunkt
§ 3. opsigelse
§ 4. arbejdssted
§ 5. beskrivelse af arbejdet
§ 6. arbejdstid
§ 7. løn
§ 8. sygdom
§ 9. tavshedspligt
§ 10. fortrolighed
§ 11. specielle forhold
§ 12. medarbejderes opfindelser og andre immaterielle rettigheder
§ 13. sociale medier

§ 1. AFTALENS PARTER
Arbejdsgivers navn: Health Group A/S
Adresse: Dronninggård, Kongevejen 377, 2840 Holte
Tlf.:70 20 16 26
CVR: 30273893

Nærmeste foresatte er: David Sommerlund og Signe Godtkjær Tegner

§ 2. SAMARBEJDSFORHOLD SAMT BEGYNDELSESTIDSPUNKT
Ansættelsen sker til tiltrædelse fra data for accept af kontrakt og/eller efter aftale med din forsatte.

§ 3. OPSIGELSE
Løbende måned + 30 dage.

§ 4. ARBEJDSSTED
Arbejdet udføres eksternt hos arbejdsgivers kunder.

§ 5. BESKRIVELSE AF ARBEJDET
Udarbejdelse af sundhedsprofiler.

Medarbejderen er forpligtet til inden for den ovennævnte arbejdsbeskrivelse på eget initiativ eller efter aftale eller påbud at påtage sig alt arbejde. Medarbejderen pligt til at dygtiggøre sig inden for sit fagområde og følge med i dets udvikling. Medarbejderen har pligt til at tage efteruddannelse, kurser o.l., som påbydes og betales af arbejdsgiver.

§ 6. ARBEJDSTID
Den månedlige arbejdstid kan variere afhængig af behov. Dog er medarbejderen garanteret det timeantal der indbyrdes er aftalt på vagtplanen.

§ 7. LØN
Personlig timeløn udgør som aftalt med din foresatte plus feriepenge. Fakturering og og lønindberetning skal ske fremsendelse af timeopgørelse via DANLØN APP senest den 20. i måneden eller via Sproom hvis du fakturerer (se instruktionsvideo her).

§ 8. SYGDOM
Meddelelse om sygdom skal uden ugrundet ophold indgives til nærmeste forsatte og inden kl. 7.00 på første sygedag. Medarbejderen skal jævnligt og altid på opfordring holde arbejdsgiveren orienteret om sygefraværets formodede længde. Ved sygdom kan der kræves lægeerklæring som betales af medarbejder. Raskmelding meddeles straks arbejdsgiveren samt oplysning om dato for genoptagelse af arbejdet.

Under fravær på grund af sygdom er medarbejderen berettiget til sygedagpenge i henhold til lov om dagpenge ved sygdom og fødsel. Health Group er forpligtet til at udbetale sygedagpenge efter 8 ugers ansættelse såfremt arbejdstimerne inden for de sidste 8 uger er på mindst 74 timer.

For at få ret til sygedagpenge skal man som medarbejder ved sygdommens indtræden være i aktuel beskæftigelse hos Health Group. Er medarbejderen ikke på arbejde den dag, hvor denne bliver syg, er det en forudsætning for, at Health Group skal betale sygedagpenge, at vikaren var på arbejde dagen før, denne er blevet syg og skulle have været på arbejde igen den dag, hvor medarbejderen sygemelder sig.

§ 9. TAVSHEDSPLIGT
Health Group er kontraktuelt forpligtet til at sørge for absolut diskretion. Medarbejderen skal derfor til enhver tid iagttage tavshed med hensyn til forhold, som medarbejderen i medfør af sit arbejde for Health Group A/S bliver bekendt med, og hvis hemmeligholdelse ifølge sagens natur er påkrævet eller bliver medarbejderen pålagt, herunder skal medarbejderen iagttage ubetinget tavshed om Health Group A/S kunders forhold, uanset oplysningernes form. Tavshedspligten er også gældende efter samarbejdets ophør. Medarbejderen er forpligtet til at følge de til enhver tid gældende almindelige retningslinjer, der måtte blive udfærdiget af Health Group A/S. Overtrædelse af tavshedspligten medfører øjeblikkeligt ophør af samarbejdet og sagsanlæg.

§ 10. FORTROLIGHED
Medarbejderen er pålagt til en hver tid at behandle personfølsomme data i fortrolighed. Følgende regler er gældende på såvel eksterne arbejdspladser som internt i Health Group A/S:

Log altid af computeren når rummet forlades
Der må ikke efterlades personfølsomme data når rummet forlades, ej heller i skraldespanden
Der må ikke gemmes eller huskes passwords på computeren
Medarbejderen er forpligtet til at følge de til enhver tid gældende almindelige retningslinjer, der måtte blive udfærdiget af Health Group A/S. Overtrædelse af fortrolighedsklausulen medfører øjeblikkeligt ophør af samarbejdet og sagsanlæg.

§ 11. SPECIELLE FORHOLD
Medarbejderen er forpligtet til at efterleve det værdisæt som Health Group A/S agiterer for; dvs. at medarbejderen er en god rollemodel og fører en sund livsstil samt udstråler sundhed og overskud. Arbejdstager er yderligere forpligtet til at klæde sig pænt og anstændigt i forbindelse sit job i Health Group.

“Når du stopper i HG
Udleveret t-shirt samt adgangskort til samarbejdende virksomheder, bedes afleveret på Kongevejen 377, 2840 Holte, inden for 2 uger efter endt samarbejde.”.

§ 12. MEDARBEJDERENS OPFINDELSER OG ANDRE IMMATERIELLE RETTIGHEDER
For patenterbare opfindelser gælder bestemmelserne i lov om arbejdstagers opfindelser. For alle andre immaterielle rettigheder herunder edb-software, varemærker, mønstre og ophavsrettigheder, som måtte udspringe af konsulenten arbejde for Health Group A/S, gælder det, at disse tilhører Health Group A/S uden særskilt vederlag.

§ 13. SOCIALE MEDIER
De sociale medier fylder meget i vores hverdag og det er et oplagt sted at reklamere for sig selv og hvad man foretager sig. Health Group er selvfølgelig også at finde på de sociale medier (Instagram, LinkedIn og Facebook). I den forbindelse vil vi rigtig gerne opmuntre jer til både at følge og like os samt at inddrage os i jeres opslag som er forbundet med at arbejde for os. Det vil vi sætte stor pris på. Health Group forbeholder sig retten til at reposte jeres opslag, så de også figurerer på vores side. Det gør vi selvfølgelig på en respektfuld måde ved at tagge jer i opslaget.

Vi har bare nogle retningslinjer, som I skal overholde:

1. Virksomheden I udfører arbejdet for må hverken nævnes med navn, logo eller billede. Det skal forstås på den måde, at man som ansat i Health Group rigtig gerne må lave fede opslag med billeder af træningssal, udsigt, jer medarbejdere i en Health Group t-shirt, udstyr osv. Det er kun fantasien der sætter grænser.
2. Medarbejdere fra virksomheden må desværre heller ikke være med på billedet

3. I alle opslag bedes I tagge Health Group på følgende måde:

a. Instagram: både tagge Health_Group.dk på billedet og nævne os i teksten @Health_Group.dk – #hashtags er helt op til jer, men brug gerne #healthgroup
b. LinkedIn: @health group
c. Facebook: @health group

 

Holte 2019
Irene Herbst
HR-Manager

Ring til os