Samtykkeerklæring og persondatapolitik

Jeg giver hermed mit frivillige samtykke til, at Health Group (databehandler) må registrere, behandle og opbevare personoplysninger om mig på vegne af min arbejdsgiver (dataansvarlig).

Ifm. trivselsundersøgelser, arbejdspladsvurderinger og anden analysearbejde vil de personoplysninger som registreres være:

  • Almindelige oplysninger, jf. Persondataforordningens artikel 6: Navn, e-mailadresse, evt. afdeling.
  • Særlige kategorier af personoplysninger, jf. Persondataforordningens artikel 9: Svar fra spørgeskemadata om fysisk og psykisk arbejdsmiljø, sundhed, sygefravær og helbredsoplysninger.

Formålet er, at udarbejde lovpligtige arbejdsmiljørapporter, samt anden rapportering til din arbejdsgiver i anonymiseret form.

Du kan til enhver tid tilbagekalde dit samtykke. Du kan altid kontakte os og få slettet de registreringer vi har på dig, få indsigt i eller få udleveret de registreringer vi har på dig.

Dine registreringer gemmes så længe din arbejdsgiver mener, at det er relevant.

Dine registreringer slettes automatisk 6 måneder efter afsluttet undersøgelse, medmindre vi har aftalt andet med din arbejdsgiver. Dine registreringer bliver ikke udleveret til tredjepart, herunder den dataansvarlige (arbejdsgiver), men vil på overordnet og anonymiseret niveau indgå i forbindelse med udarbejdelse af rapport til din arbejdsgiver. Der foretages ikke automatiseret profilering.

_______________________________________________________________________________________

Disclaimer

I hereby give my voluntary consent to Health Group (data processor) to register, process and store personal information about me on behalf of my employer (data controller).

In connection job satisfaction surveys, workplace assessments and other analysis work, the personal data that is recorded will be:

  • General information, see Article 6 of the Personal Data Regulation: Name, e-mail address, department.
  • Special categories of personal data, cf. Article 9 of the Personal Data Regulation: Answers from questionnaire data on physical and mental work environment, health and sickness absence.

The purpose is to prepare statutory work environment reports, as well as other reporting to your employer in anonymous form.

You can revoke your consent at any time. You can always contact us and have the registrations we have on you deleted, get access to or get the registrations we have on you.

Your registrations will automatically be deleted 6 months after completing the survey unless we have agreed otherwise with your employer. Your registrations will not be handed over to third parties incl. the data controller (employer), but can be included at the overall and anonymous level when compiling statistics, research or trends. No automated profiling is performed.

Health Group is ISO 9001:2015 certified and follows selected ISO 27001 standards. Letter of Compliance with the General Data Protection Regulations, as well as Security and Privacy Policy can be seen at Health Groups homepage. Health Group’s Quality and Data Security Manager, can be contacted at [email protected] Any objections may be made to the above contact person or the Danish Data protection Agency which is the legal entity in the area.

Call Now ButtonRing til os