Samtykkeerklæring og persondatapolitik

Jeg giver hermed mit frivillige samtykke til, at Health Group (databehandler) må registrere, behandle og opbevare personoplysninger om mig på vegne af min arbejdsgiver (dataansvarlig).

Ifm. sundhedstjek, behandlingsordninger og anden sundhedsfaglig virksomhed vil de personoplysninger som registreres være:

  • Almindelige oplysninger, jf. Persondataforordningens artikel 6: Navn, telefonnummer, e-mailadresse, fødselsdato, afdeling.
  • Særlige kategorier af personoplysninger, jf. Persondataforordningens artikel 9: Helbredsoplysninger (blodtryk, kolesterol, kondital mm), samt journaldata fra fysioterapeutisk behandling.

Formålet er, at føre journal over dine behandlinger, som er lovpligtigt (autorisationsloven kapitel 6, §§ 21 – 25), føre protokol over dine sundhedsdata, så du kan registrere evt. fremskridt på sundhedsportalen, samt udarbejde anonymiserede rapporter til din arbejdsgiver. Dine personoplysninger og tilhørende sundhedsdata gemmes i det tidsrum som er aftalt med din arbejdsgiver.

Du kan til enhver tid tilbagekalde dit samtykke. Du kan altid kontakte os og blive fjernet fra vores database, få indsigt i eller få udleveret de registreringer vi har på dig. Dine data vil herefter blive anonymiseret.

Fratræder du dit job hos nuværende arbejdsgiver, anbefaler vi dig at benytte funktionen “slet profil” i sundhedsportalen hvor du har oprettet dig som bruger. Alternativt kan du kontakte Health Group og får slettet dine registreringer.

Dine registreringer bliver ikke udleveret til tredjepart, herunder den dataansvarlige, men vil på overordnet og anonymiseret niveau indgå i forbindelse med udarbejdelse af rapport til din arbejdsgiver. Der foretages ikke automatiseret profilering.

Jeg er indforstået med, at deltagelse er på eget ansvar og at jeg erklærer mig rask og i fysisk form til deltagelse i de aktiviteter jeg tilmelder mig, herunder sundhedstjek, samt evt. maksimal konditionstest.

Health Group er ISO 9001:2015 certificeret og følger udvalgte ISO 27001 standarder. Dato for seneste audit udført af DNV: 11.06.2019. Letter of Compliance med EU´s persondataforordning, samt sikkerheds- og persondatapolitik kan ses på vores hjemmeside. Health Groups kvalitets- og datasikkerhedschef, kan kontaktes på [email protected] Evt. Indsigelser kan ske til ovenstående kontaktperson eller Datatilsynet som er den juridiske instans på området.

_______________________________________________________________________________________

Disclaimer

I hereby give my voluntary consent to Health Group (data processor) to register, process and store personal information about me on behalf of my employer (data controller).

In connection to health checks, treatment and other healthcare activities, the personal data recorded will be:

  • General information, see Article 6 of the Personal Data Regulation: Name, telephone number, e-mail address, date of birth, department.
  • Special categories of personal data, cf. Article 9 of the Personal Data Regulation: Health information (blood pressure, cholesterol, condition etc.), as well as medical records from physiotherapeutic treatment.

The purpose is to keep a record of your treatments that are statutory, keep a record of your health data, so you can register progress, as well as compile anonymous reports to your employer. Your personal information and associated health data are stored for the period agreed with your employer.

You may revoke your consent at any time. You can always contact us and be removed from our database gain insight into or receive the registrations we have on you. Your data will then be anonymized. If you resign from your current employer, we recommend that you contact us to have your registrations deleted.

Your registrations will automatically be deleted 6 months after completing the survey unless we have agreed otherwise with your employer. Your registrations will not be handed over to third parties incl. the data controller, but can be included at the overall and anonymous level when compiling statistics, research or trends. No automated profiling is performed.

I understand that participation is my own responsibility and that I declare myself healthy and physically fit to participate in the activities I sign up for, including health checks, and maximal fitness test.

Health Group is ISO 9001:2015 certified and follows selected ISO 27001 standards. Date of latest audit performed by DNV: 11.06.2019. Letter of Compliance with the General Data Protection Regulations, as well as Security and Privacy Policy can be seen at Health Groups homepage. Health Group’s Quality and Data Security Manager, can be contacted at [email protected] Any objections may be made to the above contact person or the Danish Data protection Agency which is the legal entity in the area.

Call Now ButtonRing til os