Health Group udvikler og leverer sundheds- og arbejdsmiljøløsninger til nationale og internationale virksomheder. Vi betragter derfor sikring af data og persondatasikkerhed som en vores vigtigste opgaver. Vi er desuden forpligtet til at overholde alle gældende lovgivninger om beskyttelse af personoplysninger, herunder GDPR og har derfor taget vigtige skridt i den henseende. Vores databeskyttelsesprogram omfatter processer, styring, uddannelses- og overvågningsprocedurer, samt databehandleraftaler for at sikre effektiv databeskyttelse og respekt for registreredes rettigheder.

EU’s persondataforordning (GDPR)

Databeskyttelsesforordningen (populært kaldet Persondataforordningen) er en EU-forordning, som har til formål at styrke og harmonisere beskyttelsen af personoplysninger i Den Europæiske Union (EU).

Den formelle danske titel er Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2016/679 af 27. april 2016 om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger og om fri udveksling af sådanne oplysninger og om ophævelse af direktiv 95/46/EF (generel forordning om databeskyttelse).

Forordningen ses også ofte omtalt blot som GDPR baseret på forkortelsen af det formelle engelske navn (General Data Protection Regulation). Forordningen finder anvendelse fra den 25. maj 2018, og afløser databeskyttelsesdirektivet, der blev gennemført i dansk ret via Persondataloven.

Health Group er i compliance med GDPR og vi bliver hvert år auditeret af DNV GL ifm. vores ISO 9001:2015 certificering, som sikrer at vi til stadighed overholder persondataforordningen. Se Verification Statement her: https://healthgroup.dk/auditrapporter/

Call Now ButtonRing til os