Samtykkeerklæring og persondatapolitik

Jeg giver hermed mit frivillige samtykke til, at Health Group (databehandler) må registrere, behandle og opbevare personoplysninger om mig på vegne af min arbejdsgiver (dataansvarlig).

Ifm. sundhedstjek, behandlingsordninger og anden sundhedsfaglig virksomhed vil de personoplysninger som registreres være:

 • Almindelige oplysninger, jf. Persondataforordningens artikel 6: Navn, telefonnummer, e-mailadresse, fødselsdato, afdeling.
 • Særlige kategorier af personoplysninger, jf. Persondataforordningens artikel 9: Helbredsoplysninger (blodtryk, kolesterol, kondital mm), samt journaldata fra fysioterapeutisk behandling.

Formålet er, at føre journal over dine behandlinger, som er lovpligtigt (autorisationsloven kapitel 6, §§ 21 – 25), føre protokol over dine sundhedsdata, så du kan registrere evt. fremskridt på sundhedsportalen, samt udarbejde anonymiserede rapporter til din arbejdsgiver.

Du har til enhver tid ret til at trække dit samtykke tilbage. Dette kan du gøre ved at kontakte Health Group på telefon 70201626 eller e-mail [email protected] Hvis du vælger at trække dit samtykke tilbage, påvirker det ikke lovligheden af behandlingen af dine personoplysninger på baggrund af dit tidligere meddelte samtykke, frem til tidspunktet for tilbagetrækningen. Hvis du tilbagetrækker dit samtykke, har det derfor først virkning fra dette tidspunkt.

Som databehandler ansvarlig er vi forpligtet til at slette alle personoplysninger, når der ikke længere er hjemmel til at opbevare dem. De slettes automatisk efter følgende protokol medmindre der er aftalt andet med din arbejdsgiver:

 • Sundhedsoplysninger, journalnotater og nødvendigt afregningsmateriale slettes automatisk efter 60 måneder
 • Sundhedstjek data efter 60 måneder
 • Inaktive profiler uden aktiviteter efter 3 måneder
 • Andre aktiviteter (dine bookinger til fitness, ergonomi mm) efter 60 måneder

Dine rettigheder i øvrigt
Udover at du har ret til at få indsigt i de oplysninger, som Health Group behandler om dig, har du indenfor persondataforordningens rammer:

 1. ret til få urigtige oplysninger om dig selv rettet
 2. ret til at få slettet oplysninger om dig, inden tidspunktet for almindelig sletning indtræffer
 3. ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset
 4. ret til at gøre indsigelse mod den i øvrigt lovlige behandling af dine personoplysninger
 5. ret til at modtage dine personoplysninger i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format samt at få overført disse personoplysninger fra én dataansvarlig til en anden uden hindring

Fratræder du dit job hos nuværende arbejdsgiver, anbefaler vi dig at benytte funktionen “slet profil” i sundhedsportalen hvor du har oprettet dig som bruger. Alternativt kan du kontakte Health Group og får slettet dine registreringer.

Dine registreringer bliver ikke udleveret til tredjepart, herunder den dataansvarlige, men vil på overordnet og anonymiseret niveau indgå i forbindelse med udarbejdelse af rapport til din arbejdsgiver. Der foretages ikke automatiseret profilering.

Jeg er indforstået med, at deltagelse er på eget ansvar og at jeg erklærer mig rask og i fysisk form til deltagelse i de aktiviteter jeg tilmelder mig, herunder sundhedstjek, samt evt. maksimal konditionstest.

Health Groups kvalitets- og datasikkerhedschef, kan kontaktes på [email protected] Evt. Indsigelser kan ske til ovenstående kontaktperson eller Datatilsynet som er den juridiske instans på området.

_______________________________________________________________________________________

Disclaimer

I hereby give my voluntary consent to Health Group (data processor) to register, process and store personal information about me on behalf of my employer (data controller).

In connection to health checks, treatment and other healthcare activities, the personal data recorded will be:

 • General information, see Article 6 of the Personal Data Regulation: Name, telephone number, e-mail address, date of birth, department.
 • Special categories of personal data, cf. Article 9 of the Personal Data Regulation: Health information (blood pressure, cholesterol, condition etc.), as well as medical records from physiotherapeutic treatment.

The purpose is to keep a record of your treatments that are statutory, keep a record of your health data, so you can register progress, as well as compile anonymous reports to your employer.

You may revoke your consent at any time. You can always contact us and be removed from our database gain insight into or receive the registrations we have on you. Your data will then be anonymized. If you resign from your current employer, we recommend that you contact us to have your registrations deleted.

As Data Processor, we are obliged to delete all personal data when there is no longer a legal basis for storing them. They are automatically deleted according to the following protocol unless otherwise agreed with your employer:

 • Health information, medical records and necessary billing material are automatically deleted after 60 months
 • Health check data after 60 months
 • Inactive profiles without activities after 3 months
 • Other activities (your bookings for fitness, ergonomics, etc.) after 60 months

Your rights otherwise

In addition to the fact that you have the right to gain insight into the information that Health Group processes about you, you have within the framework of the Personal Data Ordinance:

 • the right to have incorrect information about yourself corrected
 • the right to have information about you deleted before the time of regular deletion occurs
 • the right to have the processing of your personal data restricted
 • the right to object to the otherwise lawful processing of your personal data
 • the right to receive your personal data in a structured, commonly used and machine-readable format and to have this personal data transferred from one data controller to another without hindrance
 • Your registrations will not be handed over to third parties incl. the data controller, but can be included at the overall and anonymous level when compiling statistics, research or trends. No automated profiling is performed.

If you resign from your job with the current employer, we recommend that you use the function “delete profile” in the health portal where you have registered as a user. Alternatively, you can contact Health Group and have your registrations deleted.

Your registrations will not be handed over to third parties, but will be included at a general and anonymised level in connection with the preparation of a report for your employer. Automated profiling is not performed.

I agree that participation is at my own risk and that I declare myself healthy and in physical shape to participate in the activities I sign up for, including health checks, and possibly. maximum fitness test.

Health Group’s Quality and Data Security Manager, can be contacted at [email protected] Any objections may be made to the above contact person or the Danish Data protection Agency which is the legal entity in the area.