Samtykkeerklæring og persondatapolitik

Jeg giver hermed mit frivillige samtykke til, at Health Group som dataansvarlig må registrere, behandle og opbevare personoplysninger om mig. Du kan til enhver tid tilbagekalde dit samtykke.

De personoplysninger som registreres kan være:

 • Almindelige oplysninger, jf. Persondataforordningens artikel 6: Navn, køn, telefonnummer, e-mailadresse, fødselsdato, afdeling.
 • Særlige kategorier af personoplysninger, jf. Persondataforordningens artikel 9: Helbredsoplysninger (blodtryk, kolesterol, kondital mm), samt journaldata fra fysioterapeutisk behandling.

Formålet er, at rådgive om din sundhedstilstand og/eller føre journal over dine behandlinger, som er lovpligtigt i henhold til sundhedsloven. Desuden vil vi i nogen situationer skulle sende lister til din arbejdsgiver med angivelse af hvem som har booket sig til hvilke aktiviteter ifm. fakturering.

Fratræder du dit job hos nuværende arbejdsgiver eller ønsker du at få fjernet de registreringer vi har på dig, skal du benytte funktionen “slet profil” i sundhedsportalen, som sletter din profil med tilhørende registreringer. Du kan også kontakte Health Group og får slettet dine registreringer.

Som dataansvarlig er vi forpligtet til at slette alle personoplysninger, når der ikke længere er hjemmel til at opbevare dem. De slettes automatisk efter følgende protokol:

 • Sundhedsoplysninger, journalnotater og nødvendigt afregningsmateriale slettes automatisk efter 60 måneder
 • Sundhedstjek data efter 60 måneder
 • Inaktive profiler uden aktiviteter efter 3 måneder
 • Andre aktiviteter (dine bookinger til fitness, ergonomi mm) efter 60 måneder

Dine rettigheder i øvrigt
Udover at du har ret til at få indsigt i de oplysninger, som Health Group behandler om dig, har du indenfor persondataforordningens rammer:

 • ret til få urigtige oplysninger om dig selv rettet
 • ret til at få slettet oplysninger om dig, inden tidspunktet for almindelig sletning indtræffer
 • ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset
 • ret til at gøre indsigelse mod den i øvrigt lovlige behandling af dine personoplysninger
 • ret til at modtage dine personoplysninger i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format samt at få overført disse personoplysninger fra én dataansvarlig til en anden uden hindring

Dine registreringer bliver ikke udleveret til tredjepart. Der foretages heller ikke automatiseret profilering. Vi anvender ikke cookies på bookingportalen.

Health Group er forpligtet til, hurtigst muligt og senest indenfor 72 timer, at underrette Datatilsynet ved databrud.

Jeg er indforstået med, at deltagelse er på eget ansvar og at jeg erklærer mig rask og i fysisk form til deltagelse i de aktiviteter jeg tilmelder mig, herunder sundhedstjek, samt evt. maksimal konditionstest. Er du i tvivl, skal du kontakte egen læge.

Health Groups kvalitets- og datasikkerhedschef, kan kontaktes på [email protected] Evt. Indsigelser kan ske til ovenstående kontaktperson eller Datatilsynet som er den juridiske instans på området.

_______________________________________________________________________________________

Disclaimer

I hereby give my voluntary consent to Health Group as data controller, to register, process and store personal information about me. You may revoke your consent at any time.

In connection to the health services we provide, the personal data recorded will be:

 • General information, see Article 6 of the Personal Data Regulation: Name, gender, telephone number, e-mail address, date of birth, department.
 • Special categories of personal data, see Article 9 of the Personal Data Regulation: Health information (blood pressure, cholesterol, condition etc.), as well as medical records from physiotherapeutic treatment.

The purpose is to give advise on your health and/or to keep a record of your treatments that are statutory according to the Danish “Sundhedsloven”. In addition, in some situations we will have to send lists to your employer stating who has booked for which activities in connection with invoicing.

If you resign from your current employer or wish to remove the registrations we have, use the “delete profile” feature in the health portal, which deletes your profile with associated registrations. You can also contact Health Group who will then delete your registrations.

As a data controller, we are required to delete all personal information when it is no longer authorized to store it. They are automatically deleted according to the following protocol:

 • Health information and journal notes are automatically deleted after 60 months
 • Health check data after 60 months
 • Inactive profiles with no activities after 3 months
 • Other activities (your bookings for fitness, ergonomics etc.) after 60 months

Your registrations will not be handed over to third parties. No automated profiling is performed. We do not use cookies on the booking portal.

Your rights otherwise

In addition to the fact that you have the right to gain insight into the information that Health Group processes about you, you have within the framework of the Personal Data Ordinance:

 • the right to have incorrect information about yourself corrected
 • the right to have information about you deleted before the time of regular deletion occurs
 • the right to have the processing of your personal data restricted
 • the right to object to the otherwise lawful processing of your personal data
 • the right to receive your personal data in a structured, commonly used and machine-readable format and to have this personal data transferred from one data controller to another without hindrance

Health Group is obliged, as soon as possible and no later than within 72 hours, to inform the Danish Data Protection Agency if data breach is suspected.

I understand that participation is my own responsibility and that I declare myself healthy and physically fit to participate in the activities I sign up for, including health checks, and maximal fitness test. If in doubt, consult your own physician.

Health Group’s Quality and Data Security Manager, can be contacted at [email protected] Any objections may be made to the above contact person or the Danish Data protection Agency which is the legal entity in the area.